Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.sklepnumatic.pl

1. Informacje o przedsiębiorcy - sprzedawcy


2. Postanowienia ogólne


3. Usługi elektroniczne świadczone w sklepie internetowym


4. Warunki zawarcia umowy sprzedaży


5. Formy i termin płatności


6. Warunki i termin dostawy


7. Tryb postępowania reklamacyjnego


8. Prawo odstąpienia od umowy


9. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur


10. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców


11. Postanowienia końcowe

 

1. Informacje o Przedsiębiorcy - sprzedawcy

1.1. Sklep internetowy działający pod adresem www.sklepnumatic.pl prowadzony jest przez spółkę
POLOR Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Władysława IV 1, 70-651 Szczecin, wpisaną
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie pod nr KRS 0000102972, REGON 810257522, NIP 8520801934, Kapitał zakładowy 600 000.00 zł

1.2. Klient ma możliwość skontaktowania się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem info@sklepnumatic.pl bądź pod numerem telefonu

+48 500 555 850

 

2. Postanowienia ogólne

2.1. Przedmiotem działalności Sklepu Internetowego sklepnumatic.pl jest handel detaliczny produktami, w tym urządzeniami sprzątającymi, z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość.

2.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca/Usługodawca są następujące:
a) minimalna rozdzielczość ekranu monitora 1024×768 pikseli,
b) połączenie z siecią internet,
c) prawidłowo zainstalowana przeglądarka internetowa obsługująca standard HTML5 oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów CSS3, 
d) włączona obsługa JavaScript oraz cookies,
e) czynna skrzynka poczty elektronicznej.

2.3. Regulamin skierowany jest do Klientów sklepu sklepnumatic.pl będących Konsumentami jak i Przedsiębiorcami, w tym Przedsiębiorcami Indywidualnymi (z wyłączeniem postanowień punktu 10 niniejszego Regulaminu zawierającego regulacje dotyczące jedynie Przedsiębiorców).

2.4. Definicje nazw i określeń użytych w niniejszym Regulaminie:

2.4.1.   Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy określonych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 1951 nr 4 poz. 28).

2.4.2.   Moje konto – interaktywnyformularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie konta przez Klienta, a także porównanie produktów oraz złożenie zamówienia przy użyciu formularza „Moje zamówienie”.

2.4.3.   Moje zamówienie - Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny
w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie zamówienia przez Klienta, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

2.4.4.   Klient - (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą, w tym Konsument, Przedsiębiorca i Przedsiębiorca Indywidualny,
2.4.5. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2.4.6. Przedsiębiorca Indywidualny – oznacza osobę fizyczną zawierającą umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2.4.6. (1). Przedsiębiorca - jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą.Przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły.

2.4.7.   Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

2.4.8.   Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

2.4.9.   Newsletter– Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje
o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

2.4.10.   Produkt/ Towar– dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

2.4.11.   Regulamin– niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

2.4.12. Sklep Internetowy- sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.sklepnumatic.pl

2.4.13.Umowa sprzedaży– umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

2.4.14.Usługa elektroniczna– usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

2.4.15.Usługobiorca– (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

2.4.16.Ustawa o prawach Konsumenta– ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

2.4.17. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

2.5.Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Polor Sp. z o.o.. Dane osobowe przetwarzane są w celach,
w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

 

3. Usługi elektroniczne świadczone w sklepie internetowym
W Sklepie Internetowym www.sklepnumatic.pl dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

3.1.1 Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Zarejestruj” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej.
W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych Usługobiorcy: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz hasło. Utworzenie Konta możliwe jest podczas składania Zamówienia. Uprasza się o dokładne czytanie i wypełnianie formularza. Wszelkie zmiany i wprowadzone błędy mogą wydłużyć czas realizacji zamówienia.

3.1.1.1. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@sklepnumatic.pl lub też pisemnie na adres: Polor Sp. z o.o. ul. Władysława IV 1, 70-651 Szczecin

3.1.2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się
z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka
w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamawiam
i płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności.
W wypadku Klientów niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

3.1.2.1. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

3.1.3. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.

3.1.3.1. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@sklepnumatic.pl lub też pisemnie na adres: Polor Sp. z.o.o. ul. Władysława IV 1, 70-651 Szczecin

3.2. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz nieprawdziwych.

 

4. Warunki zawarcia umowy sprzedaży

4.1. Zawarcie umowy na odległość następuje za pośrednictwem sklepu internetowego sklepnumatic.pl. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 3.1.2 Regulaminu.

4.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

4.3. Zasady zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Formularza Zamówień.

4.3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 3.1.2 Regulaminu.

4.3.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia
i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

4.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 4.3.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

 

5. Formy i termin płatności

5.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące formy płatności z tytułu Umowy Sprzedaży: płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, płatności elektroniczne lub płatność za pobraniem. Wybór formy należy do Kupującego.

5.1.1. W przypadku wyboru formy płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego, Kupujący zobowiązuje się przelać określoną sumę pieniężną na następujący rachunek bankowy:

27 1750 1077 0000 0000 4005 2108 BNP Baribas.

5.1.2. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą dokonywane są za pośrednictwem serwisów:

PayPro SA

ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań
NIP: 779-236-98-87 , Regon: 301345068


Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł

PayU S.A.

Grunwaldzka 182
60-166 Poznań
KRS: 0000274399, NIP: 7792308495, REGON: 300523444

5.1.2.1. W przypadku wyboru powyższej formy płatności Klient zostanie przekierowany na stronę wybranego z listy banku lub operatora kart kredytowych celem dokonania płatności.

5.2. Termin płatności jest uzależniony od formy płatności wybranej przez Klienta.
W przypadku płatności przelewem bądź płatności elektronicznych Klient jest obowiązany dokonać zapłaty w terminie dwóch dni roboczych od momentu zawarcia Umowy Sprzedaży.

5.2.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem, Klient obowiązany jest dokonać płatności w momencie odbioru przesyłki będącej przedmiotem zawartej Umowy Sprzedaży.
5.3. Po zakupie towaru sprzedawca wystawia Klientowi dowód zakupu w postaci faktury.
5.3.1. Dowód zakupu wystawiany jest na osobę lub firmę wskazaną w formularzu. Sprzedawca nie stosuje zmiany faktury ani nie wystawia po czasie faktury z NIP, jeśli Klient zmieni zdanie po zakupie.

 

6. Warunki i termin dostawy

6.1. Dostawa produktu do Klienta jest odpłatna chyba, że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Dostawa i płatność” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

6.2. Dostawa produktu możliwa jest wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

6.3. Dostawa produktu odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD – DPD Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-274), przy ul. Mineralnej 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000028368, posiadająca NIP: 526-020-41-10, kapitał zakładowy: 228.604.000 PLN lub firmy InPost sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Wielickiej 28, 30-552 Kraków.

6.3.1 Klient zobligowany jest do sprawdzenia w obecności kuriera zawartości przesyłki pod kątem ilościowym i jakościowym. W przypadku uszkodzenia opakowania lub zawartości Klient zobligowany jest do spisania protokołu szkody na dokumencie udostępnionym przez kuriera i przesłania tego protokołu niezwłocznie do Sprzedawcy, nie później niż w terminie 48 h od dostawy. Reklamacje do dostawy należy składać w ciągu 48 godzin od momentu potwierdzenia odbioru. Zgłoszenia przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

6.4. Koszt dostawy:
Na terenie Rzeczypospolitej Polskiej dostawa zamówień o wartości wyższej niż 50,00 zł brutto jest darmowa. Do zamówień o wartości niższej lub równej 49,99 zł brutto doliczamy kwotę 12 zł brutto za dostawę.

6.5. Termin dostawy produktu do Klienta wynosi maksymalnie 7 dni roboczych. Bieg terminu rozpoczyna się odpowiednio:

6.5.1. W przypadku dokonania płatności za pośrednictwem przelewu bądź płatności elektronicznej – od momentu uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy;

6.5.2. W przypadku wyboru płatności za pobraniem – od momentu zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

7. Tryb postępowania reklamacyjnego

7.1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. W przypadku dostarczenia Klientowi produktu obarczonego wadami, odpowiedzialność ponosi Sprzedawca. W przypadku Konsumentów i Przedsiębiorców Indywidualnych Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową.

7.2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego), zaś w odniesieniu do Konsumentów i Przedsiębiorców Indywidualnych dodatkowo w ustawie z dnia 30.05.2014 roku o Prawach konsumenta.

7.3. Zawiadomienia o niezgodności towaru z umową można dokonać drogą elektroniczną wysyłając stosowne zgłoszenie na adres mailowy info@sklepnumatic.pl bądź pisemnie na adres Polor Sp. z o.o. ul Władysława IV 1, 70-651 Szczecin.

7.4. W celu złożenia zawiadomienia o którym mowa w pkt 7.3. Klient może skorzystać
z formularza reklamacyjnego dostępnego tutaj: https://serwis.polor.pl/zgloszenie-serwisu-konsument/, który należy wypełnić i kliknąć „wyślij”.

7.5. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od momentu jej otrzymania i poinformuje Klienta o sposobie jej załatwienia. W braku ustosunkowania się, reklamację poczytuje się za uznaną.

7.6. Klient, inny niż Konsument i Przedsiębiorca Indywidualny, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć Produkt wadliwy na adres: Polor Sp. z o.o. ul. Władysława IV 1 70-651 Szczecin. Konsument i Przedsiębiorca Indywidualny udostępniają Sprzedawcy towar podlegający wymianie lub naprawie - Sprzedawca odbiera od konsumenta towar na swój koszt. W przypadku Konsumentów i Przedsiębiorców Indywidualnych, jeżeli towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności towaru z umową, Sprzedawca demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.

 

Przy czym po stronie Klienta jest odpowiedzialność za takie spakowanie produktu, które zapewni jego bezpieczeństwo w transporcie do Sprzedawcy. Sprzedawca rekomenduje w tym celu opakowanie fabryczne.


7.7.Jeżeli sprzedany produkt/towar jest niezgodny z umową, wówczas Konsument i Przedsiębiorca Indywidualny może składając reklamację:

a) żądać usunięcia wady albo

b) żądać wymiany produktu na produkt wolny od wad albo

c) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo

d) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy (w przypadku istotnej niezgodności towaru z umową),

przy czym w pierwszej kolejności Konsumentowi /Przedsiębiorcy Indywidualnemu przysługuje uprawnienie do żądania naprawy i wymiany towaru, chyba, że brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z tych uprawnień.

7.8. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny żąda naprawy, lub może dokonać naprawy, gdy Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta /Przedsiębiorcę Indywidualnego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

7.9.Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową na zasadach opisanych wyżej lub gdy Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową na zasadach opisanych wyżej lub gdy brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową lub gdy z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że Sprzedawca nie doprowadzi towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

7.10.Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta/Przedsiębiorcy Indywidualnego powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

7.11. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.

7.12.Sprzedawca zwraca Konsumentowi/Przedsiębiorcy Indywidualnemu kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny.

7.13. W razie odstąpienia od umowy Konsument/Przedsiębiorca Indywidualny niezwłocznie zwraca towar na koszt Sprzedawcy. Sprzedawca zwraca Konsumentowi /Przedsiębiorcy Indywidualnemu cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.

7.14.Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument/Przedsiębiorca Indywidualny, chyba że Konsument/Przedsiębiorca Indywidualny wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7.15. Konsument/Przedsiębiorca Indywidualny może wykonywać uprawnienia z tytułu niezgodności rzeczy sprzedanej z umową niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

7.16.Na urządzenia zakupione w sklepie sklepnumatic.pl Sprzedawca udziela Gwarancji na zasadach opisanych tutaj: https://sklepnumatic.pl/content/13-gwarancja-i-serwis

 

8. Prawo odstąpienia od umowy

8.1. Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

8.2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę Indywidualnego weszła w posiadanie rzeczy.

8.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny musi poinformować Polor Sp. z o.o. z siedzibą ul. Władysława IV 1, 70-651 Szczecin, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

8.3.1. W celu wykonania prawa odstąpienia od umowy, Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres info@sklepnumatic.pl. W przypadku skorzystania z tej możliwości, Sprzedawca odeśle niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji
o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku.

8.4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

8.5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy Indywidualnemu wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę Indywidualnego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie,
a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę Indywidualnego w pierwotnej transakcji, chyba, że Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.6.Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny powinien odesłać Sprzedawcy rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował on o odstąpieniu od umowy, na adres: Polor Sp. z o.o., ul. Akacjowa 35, 81-520 Gdynia.

8.6.1. Termin jest zachowany jeśli Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny odesłał rzecz przed upływem terminu 14 dni.
8.6.2. Nie przyjmujemy zwrotów za pobraniem.

8.7. Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

8.8 Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania
z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

8.9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi lub Przedsiębiorcy Indywidualnemu
w odniesieniu do umów:

8.9.1. (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta lub Przedsiębiorcy Indywidualnego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3)
w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub Przedsiębiorcy Indywidualnego lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4)
w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi lub Przedsiębiorcy Indywidualnemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism,
z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12)
o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta lub Przedsiębiorcy Indywidualnego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

9. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

9.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą Indywidualnym z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

9.2. Klient będący konsumentem lub Przedsiębiorcą Indywidualnym posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania
z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

9.2.1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

9.2.2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

9.2.3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.

 

10. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

10.1.Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami Indywidualnymi.

10.2.Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny
i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

10.3.W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży

10.4.Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

10.5.W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

10.6.Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

10.7.W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym
i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

10.8. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność
w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.
10.9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą,
a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

 

11. Postanowienia końcowe

11.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

11.2. Zmiana Regulaminu:

 

11.2.1. Usługodawca/Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

 

11.2.2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.
W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem lub Przedsiębiorcą Indywidualnym ma prawo odstąpienia od umowy.

 

11.2.3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

 

11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

11.4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 24.02.2023 roku

 

 

……………………., dnia………...............

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

Imię, nazwisko i adres Klienta

Polor Sp. z o.o.
ul. Akacjowa 35
81-520 Gdynia sklepnumatic.pl

tel. 500555850

 

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy numer (faktury) .................................. zawartej dnia…………………………………………………dotyczącej zakupu towaru/usługi …………………………………………………

https://sklepnumatic.pl/img/cms/Regulamin sklepu SklepNumatic do 12-04-2021.pdf
https://sklepnumatic.pl/img/cms/Regulamin sklepnumatic do 23-02-2023.pdf